• .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2018 - Custom text here - PWR Trade Template

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาษาอังกฤษพื้อนฐานสำหรับกำลังพลในกองทัพไทย

  ความรู้พื้นฐานการพัฒนาหลักนิยมกำลังรบผสมเหล่าระดับกรม (กรมผสม) ทบ.ไทย

  แผนการศึกษาปี ๒๕๖๒

  คู่มือมาตราฐาน ปี ๖๐-๖๔ รร.วศ.ทบ.

  แผนแม่บท รร.วศ.ทบ.

  คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเปิดหลักสูตรของ รร.วศ.ทบ.

  แผนการเปิดการศึกษา รร.วศ.ทบ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และสำรวจข้อมูลกำลังพล

  รายชื่อผู้ที่ ผ่าน การพิจารณาเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหาร คชรน. รุ่นที่ ๙ 

  การเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาให้คนไทยก้าวทันโลกที่ไม่หยุดนิ่ง Thai MOOC

  การเตรียมความพร้อม ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตร นายสิบ คชรน.

  รายชื่อผู้ที่ ผ่าน การพิจารณาเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายสิบ คชรน. รุ่นที่ ๙

  แผนการเปิดการศึกษา รร.วศ.ทบ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และสำรวจข้อมูลกำลังพล

  แผนปฏิบัติงาน รร.วศ.ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2560

  สุรป ถาม-ตอบ วิชาเหล่าสายวิทยาการ เล่ม 1 คชรน.

  สรุป ถาม-ตอบ เล่ม 2 วิชาส่งกำลังบำรุงและยุทโธปกรณ์สาย วศ.

  อนุมัติบุคคลบุคคลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหาร คชรน. รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2562

 

 

พ.อ.เรืองศักดิ์ แก่นกำจร รอง ผบ.รร.วศ.ทบ.

เป็นประธานตรวจสอบความพร้อมก่อนการปฏิบัติด้าน คชรน.

เพื่อสนับสนุนหน่วยกำลังรบ หลักสูตรนายสิบ คชรน.รุ่นที่ 10

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.61 ณ รร.วศ.ทบ.

 

พ.อ.เรืองศักดิ์ แก่นกำจร รอง ผบ.รร.วศ.ทบ.

เป็นประธานเปิดการทดสอบมาตรฐาน คชรน. เป็นบุคคล

หลักสูตรนายสิบ คชรน. รุ่นที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๑

ณ กองร้อยวิทยาศาสตร์ที่ ๑

 

พ.อ.เรืองศักดิ์ แก่นกำจร รอง ผบ.รร.วศ.ทบ.

เป็นประธานเปิดการทดสอบหน่วย คชรน. ทรหด

หลักสูตรนายสิบ คชรน.รุ่นที่ 10 เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.61

ณ รร.วศ.ทบ. โดยมีการแข่งสั่งแถวเป็นภาษาอังกฤษ

และการแข่งชุดปฏิบัติการ คชรน.

 

 พลตรี เกษมศิริ มีความดี จก.วศ.ทบ./ผบ.รร.วศ.ทบ.

เป็นประธานในการประชุม เรื่อง การมอบนโยบายและ

แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา ของโรงเรียน

วิทยาศาสตร์ทหารบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย. ๖๑ ณ ห้องประชุมพิเคราะห์สรรพกิจ วศ.ทบ.

 

 

 พ.อ.เรืองศักดิ์ แก่นกำจร รอง ผบ.รร.วศ.ทบ. กล่าวต้อนรับนักเรียน

พยาบาลชั้นปีที่ 2 และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

ที่เข้ารับการฝึกใช้หน้ากากป้องกันเคมี-ชีวะ เมื่อ 16 พ.ย. 61

ณ ห้องฝึกแก๊ส รร.วศ.ทบ.

 

 

 รร.วศ.ทบ. บรรยายอาวุธ คชรน. และฝึกการใช้หน้ากากป้องกัน

เคมี ชีวะ ให้กับนักเรียนแพทย์ทหาร และนักศึกษาแพทย์

ชั้นปีที่ ๕ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เมื่อ ๘ พ.ย. ๖๑

 

 รร.วศ.ทบ. ฝึกการใช้หน้ากากป้องกันเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์

ให้แก่ข้าราชการตำรวจหลักสูตรการทำลายวัตถุระเบิด (E.O.D.)

เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 61

 

 

พิธีรับธง คชรน. หลักสูตรนายสิบ เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์

รุ่นที่ ๑๐ โดย พ.อ.เรืองศักดิ์ แก่นกำจร รอง ผบ.รร.วศ.ทบ.

เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค.๖๑

  

พลตรี เกษมศิริ มีความดี เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

และผู้บัญชาการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก

เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบ

เคมี ชีวะ รังสี และนิวเคลียร์ รุ่นที่ 10 ณ แหล่งสมาคมนายทหาร

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561

  

 

นสน. เข้าร่วมกิจกรรม "วศ.ทบ. รวมใจภักดิ์ ปลูกดอกดาวเรือง

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.๙" ณ ภายในพื้นที่ วศ.ทบ.

 เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค. ๖๐

 

f t g m