• .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2018 - Custom text here - PWR Trade Template

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  ภาษาอังกฤษพื้อนฐานสำหรับกำลังพลในกองทัพไทย

  ความรู้พื้นฐานการพัฒนาหลักนิยมกำลังรบผสมเหล่าระดับกรม (กรมผสม) ทบ.ไทย

  แผนการศึกษาปี ๒๕๖๒

  คู่มือมาตราฐาน ปี ๖๐-๖๔ รร.วศ.ทบ.

  แผนแม่บท รร.วศ.ทบ.

  คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเปิดหลักสูตรของ รร.วศ.ทบ.

  แผนการเปิดการศึกษา รร.วศ.ทบ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และสำรวจข้อมูลกำลังพล

  รายชื่อผู้ที่ ผ่าน การพิจารณาเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหาร คชรน. รุ่นที่ ๙ 

  การเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาให้คนไทยก้าวทันโลกที่ไม่หยุดนิ่ง Thai MOOC

  การเตรียมความพร้อม ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตร นายสิบ คชรน.

  รายชื่อผู้ที่ ผ่าน การพิจารณาเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายสิบ คชรน. รุ่นที่ ๙

  แผนการเปิดการศึกษา รร.วศ.ทบ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และสำรวจข้อมูลกำลังพล

  แผนปฏิบัติงาน รร.วศ.ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2560

  สุรป ถาม-ตอบ วิชาเหล่าสายวิทยาการ เล่ม 1 คชรน.

  สรุป ถาม-ตอบ เล่ม 2 วิชาส่งกำลังบำรุงและยุทโธปกรณ์สาย วศ.

 

 

 

นสน. เข้าร่วมกิจกรรม "วศ.ทบ. รวมใจภักดิ์ ปลูกดอกดาวเรือง

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.๙" ณ ภายในพื้นที่ วศ.ทบ.

เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค. ๖๐

 

 

 

พลตรี พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติ จก.วศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตร

นายสิบ เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ รุ่นที่ 9 ณ แหล่งสมาคมนายทหารฯ

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560

 

 

 

พิธีรับ-ส่ง หน้าที่ รอง ผบ.รร.วศ.ทบ. และ ผอ.กศ.รร.วศ.ทบ.

เมื่อ วันที่ ๖ ต.ค. ๖๐

 

 

น.อ.หญิง ลลิดา สวัสดิชัย ร.น. ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ วศ.ทร.

นำคณะครู อาจารย์ และนักเรียนหลักสูตรการป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี

ชั้นสัญญาบัตร เยี่ยมชมการดำเนินงานด้าน คชรน. ของกรมวิทยาศาตร์ทหารบก

เมื่อวันที่ ๑๖ ส.ค. ๖๐

 

พล.ตรี วิโรจน์ ศิลาอาศน์ จก.วศ.ทบ. นำกำลังพลร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรแด่

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคล

เฉลิมพระชนพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

ณ บริเวณหน้าตึกกองบัญชาการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารยก

 

f t g m