• .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2018 - Custom text here - PWR Trade Template

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

ปรัชญา

 ผลิตทหารวิทยาศาตร์ที่มีความรู้ ความชำนาญ พร้อมเผชิญเหตุด้าน คชรน.

 

ปณิธาน

 มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนากำลังพลของกองทัพให้มีสมรรถนะ พร้อมเผชิญเหตุด้าน คชรน.

 

 วิสัยทัศน์

 เป็นศูนย์กลางการฝึกศึกษาด้าน เคมี ชีวะ รังสีและนิวเคลียร์ของกองทัพไทย

  

วัตถุประสงค์

 - เพื่อพัฒนากำลังพลของกองทัพให้มีความรู้ความชำนาญด้าน คชรน.

 - เพื่อเป็นคลังความรู้ด้าน คชรน. ให้กองทัพ

 - เพื่อให้กำลังพลของกองทัพบก มีทักษะในการใช้และปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์สายวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ

f t g m